Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sida 6

Välkommen till Sverigedemokraterna i Sollefteå

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollefteå

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Motion om förvärv av bostadsområdet Tjärnen

  Av marcus.molinder den 21 juni, 2011
  0
  0

  20110529:

  Motion om förvärv av bostadsområdet Tjärnen

  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  att Sollefteå kommun skyndsamt utreder kostnader för förvärv, upprustning och drift av bostadsområdet Tjärnen där lägenheter kan uthyras till Sollefteås ungdomar.

  Bakgrund

  Våren 2011 gick det skandalomsusade bostadsbolaget ”Bostad Nord” i konkurs. Flera fastigheter, däribland området tjärnen, erbjuds nu till försäljning.

  Förslag

  Sverigedemokraterna är oroade för att Sollefteås ungdomar inte kan få en lägenhet till rimlig kostnad och därmed riskerar ungdomar att lämna kommunen. Sverigedemokraterna vill att kommunfullmäktige beslutar att snabbutreda ett förvärv och upprustning av fastigheterna i bostadsområdet Tjärnen. Med tanke på det svala intresset för fastigheterna på marknaden borde priset kunna hållas nere. Lägenheterna bör vid ett eventuellt förvärv primärt användas som ungdomslägenheter så att Sollefteås ungdomar kan erbjudas lägenheter till en rimlig hyra.

  För Sverigedemokraterna
  Zarah Månsson

 • Motion om kommunens utnyttjande av arbetslösa

  Av marcus.molinder den 21 juni, 2011
  0
  0

  20110529:

  Motion om kommunens utnyttjande av arbetslösa

  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  att Sollefteå kommun skyndsamt utreder eventuellt utnyttjande av arbetslösa i kommunal verksamhet.

  att Sollefteå kommun skyndsamt utreder om kommunen i och med detta, på ett oacceptabelt sätt, konkurrerar med Sollefteås näringsliv.

  Bakgrund

  Den borgerliga regeringen har efter makttillträdet 2006 skapat ett struktur där arbetslösa riskerar att utnyttjas av offentlig sektor samt privata företag. Det har kommit till vår kännedom att Sollefteå kommun låter arbetslösa samt bidragstagare utföra arbetsuppgifter som konkurrerar med näringslivet eller kommunanställda till en lägre eller i vissa fall obefintlig lön.

  Förslag

  Sverigedemokraterna är oroade över att Sollefteå kommun utnyttjar arbetslösa samt kommuninvånare som uppbär försörjningsstöd ,att utföra arbetsuppgifter (så kallade ”välfärdsjobb”) som borde utföras av kommunen anställda eller av näringslivet. Detta gäller primärt deltagare i det så kallade ”FAS3” samt ”VERA-projektet”. Sverigedemokraterna tycker att kommunen skall betala ett rimlig lön samt sociala avgifter för de projektdeltagare som utför sådana arbeten.

  För Sverigedemokraterna
  Zarah Månsson

 • Motion om utredning angående Långsele högstadium

  Av marcus.molinder den 21 juni, 2011
  0
  0

  20110228:

  Motion om utredning angående Långsele högstadium

  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  att Sollefteå kommun noggrant utreder vilka eventuella besparingar som nedläggningen av Långsele högstadium givit kommunen.

  att Sollefteå kommun noggrant utreder på vilka sätt de berörda eleverna påverkas av flytten till en större skola (till exempel studieresultat, elevernas egen syn på flytten av högstadiet och mobbning)

  att Sollefteå kommun noggrant utreder på vilka sätt Långsele som samhälle har påverkats av högstadiets nedläggning.

  Bakgrund

  Sollefteå kommunfullmäktige beslutade i December 2008 att högstadieskolan i Långsele skall läggas ner och att högstadieeleverna i fortsättningen skall gå på en skola i centrala Sollefteå.

  Förslag

  Sverigedemokraterna vill att kommunfullmäktige beslutar att utreda vilka konsekvenser flytten av Långsele skola har fått för eleverna, samhället samt hur stora de beräknade besparingarna verkligen har blivit. Resultatet kan därefter användas för en vidare diskussion huruvida Långsele skola åter skall få ett högstadium för årskurs sju till nio.

  För Sverigedemokraterna
  Zarah Månsson

 • Vår politik

  Av marcus.molinder den 16 januari, 2009
  0
  0

  Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

  I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

  Sverigedemokraterna skall till skillnad från de etablerade partierna inte ägna sig åt överbudspolitik och ekonomiskt lättsinne. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning skall ges företräde.

  Vår lokala politik i Sollefteå kommun kommer att utformas utifrån Sverigedemokraternas partiprogram, och kommer i huvudsak att handla om:

  Demokrati
  – Vitaliserad demokrati – inflytande och tillgänglighet
  – Politik på lika villkor
  – Välfärd på lika villkor

  Ekonomi
  – God ekonomisk hushållning och planering
  – En solidariskt finansierad välfärd
  – Småföretagande för sysselsättning

  Samhällsbyggnad
  – Småskalighet, närhet och medbestämmande
  – Trivsel och välbefinnande
  – Trygghet och tradition i boendet
  – Trafik och kommunikationer för tillväxt

  Brottsbekämpning
  – Förebygga brott
  – Stöd till brottsoffer

  Invandring, assimilering och återvandring
  – En ansvarsfull invandringspolitik
  – Högre krav – assimilering istället för integration
  – Stimulera återvandring

  Barnomsorg
  – Mångfald, valfrihet och kvalitet

  Skola och utbildning
  – Lärande i skolan
  – Trygg i skolan
  – Valfrihet, ansvar och medbestämmande
  – Ett hållbart samhälle
  – En modern gymnasieskola

  Individ- och familjeomsorg
  – Kompetens och beredskap
  – Omsorg och effektivitet i missbruksvården

  Äldre- och handikappomsorg
  – Trygga boendeformer för alla
  – Valfrihet och trygghet i hemtjänsten
  – Friskvård och fallprevention
  – Frivillighet och anhörigvård uppmuntras
  – En aktiv och meningsfull ålderdom
  – Delaktighet och tillgänglighet för funktionshindrade

  Kultur och fritid
  – Kulturarv och folklig kultur
  – Sverige i rörelse

  Miljö och natur
  – Miljö för framtiden
  – Mark och vatten skall skyddas och vårdas
  – Ett fullgott djurskydd

  Ladda ner hela vårt kommunpolitiska program.