Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sida 5

Välkommen till Sverigedemokraterna i Sollefteå

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollefteå

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Motion om utredning angående kostnader för asylmottagning

  Av stefansundberg den 12 november, 2014
  0

  2014-10-27

  Motion om utredning angående kostnader för asylmottagning

  Bakgrund

  Den senaste tiden har beslut om nya asylboenden tagits i Sollefteå kommun och skall drivas i privat regi. Detta medför dock ytterligare kostnader för skattebetalarna när det till exempel gäller skolan och transporter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Migrationsverket genomfört en studie som visar på stora merkostnader för Sveriges kommuner och att de statliga bidragen inte räcker.

  Sverigedemokraterna ser med oro på att andra kommunala angelägenheter drabbas av minskade resurser då pengar överförs till mottagande av flyktingar. Framförallt gäller detta de boenden som privata företag öppnar i samråd med Migrationsverket utanför de folkvalda politikernas kontroll.

  Sverigedemokraterna vill därför att en utredning genomförs för att skattebetalarna skall få insyn i hur stora kostnader mottagandet av asylsökande totalt kostar i Sollefteå kommun.


  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  att Sollefteå kommun skyndsamt genomför en utredning angående de inkomster och utgifter som kommunen har för asylmottagandet totalt och presenterar dessa siffror på ett lättförståeligt sätt.

  För Sverigedemokraterna

  Zarah Månsson
  Stefan Sundberg

 • SD Senior!

  Av marcus.molinder den 11 april, 2013
  0
  0

  I samband med OU-konferensen i början av juni kommer vi att lansera SD Senior, en intressegrupp inom Sverigedemokraterna för dem som nått mogen ålder. Syftet med SD Senior är att verka som ett nätverk och ett forum, som kan belysa och lyfta fram frågor av särskilt intresse för den berörda målgruppen. SD senior skall naturligtvis helt verka inom Sverigedemokraternas stadgar och program. Genom våra personliga nätverk vill vi även värva nya medlemmar och sympatisörer, som ännu inte tagit steget över till SD.
  Fler detaljer om verksamhet m.m. kommer att presenteras under OU-konferensen.
  Intresseanmälan och eventuella frågor och synpunkter kan riktas till Bertil Malmberg, bertil.malmberg@sverigedemokraterna.se  tfn 0156-357113 alternativt Ulla Wenell, tfn 070-7816616

 • Säg upp avtal med Migrationsverket och satsa på vuxenutbildning i Sollefteå

  Av marcus.molinder den 26 mars, 2012
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Sollefteå lämnade på måndagen den 26 mars 2012 in två motioner till kommunfullmäktige. I motionerna föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta om att kommunen avslutar det avtal Sollefteå kommun har med Migrationsverket och att kommunen skyndsamt utreder möjligheten att tillföra ytterligare resurser till vuxenutbildningen.

  Stärk kommunens vuxenutbildning
  Sverigedemokraterna i Sollefteå ser med oro på den höga arbetslöshet som finns i kommunen som man anser leder till en ”förlorad” generation och framtida sociala problem för kommunen. Sverigedemokraterna kräver därför i en motion att Sollefteå kommun snarast utreder möjligheten att tillföra ytterligare resurser till vuxenutbildningen för att på sikt kunna minska arbetslösheten.

  Säg upp kommunens avtal med Migrationsverket
  Med anledning av att kommunen redan har en hög arbetslöshet ser Sverigedemokraterna ingen anledning till varför kommunen skall ha ett avtal med Migrationsverket angående ”mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande”. Sverigedemokraterna i Sollefteå menar att kommunen redan idag har svårt att få personer i sysselsättning och att ett fortsatt mottagande om 80-100 personer årligen endast resulterar i ett ökat utanförskap och högre arbetslöshet. Därför föreslår Sverigedemokraterna att kommunen säger upp sitt avtal med Migrationsverket.

  Zarah Månsson, som är kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Sollefteå, kommenterar:

  – Med anledning av att kommunen saknar tillräckligt med arbetstillfällen saknas förutsättningar för en lyckad assimilation av nyanlända invandrare. Därför ser vi det som orimligt att kommunen skall ha ett årligt mottagande på 80-100 personer.

  Länkar:
  Motion om att säga upp avtal med Migrationsverket
  Motion om resurser till vuxenutbildning

 • Motion om resurser till vuxenutbildning

  Av marcus.molinder den 26 mars, 2012
  0
  0

  2012-03-26

  Motion om resurser till vuxenutbildning

  Bakgrund

  Arbetslösheten i Sollefteå kommun är högre än genomsnittet i Sverige. Sverigedemokraterna ser med oro på att den höga arbetslösheten leder till en ”förlorad” generation och framtida sociala problem. Samtidigt har möjligheten till vidareutbildning minskat drastiskt i Sollefteå då resurserna till vuxenutbildningen för år 2012 reducerats kraftigt jämfört med föregående år.

  Detta har resulterat i att Sollefteå kommun avslagit ansökningar när det gäller exempelvis programmen omvårdnad, elektriker och jord- och skogsbruk. Dessa och andra nu utbildningar är viktiga för att behålla och skapa nya arbetstillfällen i vår kommun.

  Sverigedemokraterna kräver därför att Sollefteå kommun snarast utreder möjligheten att tillföra ytterligare resurser för vidareutbildning i vuxenutbildningen.


  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  att Sollefteå kommun skyndsamt utreder möjligheten att tillföra ytterligare resurser till vuxenutbildningen för att minska arbetslösheten på sikt.

  För Sverigedemokraterna
  Zarah Månsson

 • Motion om uppsägning av avtal med migrationsverket

  Av marcus.molinder den 26 mars, 2012
  0
  0

  2012-03-26

  Motion om uppsägning av avtal med migrationsverket

  Bakgrund

  Arbetslösheten i Sollefteå kommun är högre än genomsnittet i Sverige. Sverigedemokraterna ser med oro på att den höga arbetslösheten leder till en ”förlorad” generation och framtida sociala problem. Samtidigt har Sollefteå kommun avtal med migrationsverket om flyktingmottagande utan att kunna erbjuda jobb eller sysselsättning till dessa.

  Den senaste överenskommelsen Sollefteå kommun har med Migrationsverket angående ”mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande” undertecknades den 17 december 2010 av kommunstyrelsens ordförande. Avtalet går ut på att Sollefteå kommun åtar sig att årligen ta emot mellan 80 och 100 nyanlända och gäller från och med 2011-01-01 och tillsvidare med möjlighet till uppsägning av någondera part senast tre månader innan kalenderårsskifte.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att Sollefteå kommun snarast avslutar avtalet om flyktingmottagning med migrationsverket, då förutsättningar för en lyckad assimilation av nyanlända saknas i Sollefteå kommun för närvarande.


  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  att Sollefteå kommun avslutar ovanstående avtal med migrationsverket senast 2012-09-30.

  För Sverigedemokraterna
  Zarah Månsson